تراورتن گرانیت مرمریت

انواع سنگ

اسید ساب: نوعی پولیش با اسید بر روی سنگ است که حالت براق به آن می دهد.

چرمی: نوعی حالت دهی بر روی سنگ است که به حالت چرمی(برجسته) در می آید.

تیشه ای: نوعی ابزار بر روی سنگ است که توسط دستگاه یا دست(تیشه) انجام می گیرد.

هوند: توسط فرچه سنگ پرداخت می شود و به حالت مات در می آید.

بادبر: سنگ با دست و توسط تیشه به شکل زیر ابزار زده می شود.

گیوتین(قیچی): سنگ توسط دستگاهی به نام گیوتین به شکل زیر در می آید.